Trang thông tin điện tử tổng hợp
SẢN PHẨM THƯƠNG HIỆU BIO

THỨC ĂN CHĂN NUÔI CHO GÀ

Thức Ăn Cho Gà B20

Thức Ăn Cho Gà B20

thành phần dinh  dương    
độ ẩm(%) max                                                    :14,0
Prptein thô(%) min                                            :44,0
năng lượng trap đổi(Kcal/kg) mim          :2600
Xơ thô (%) max                                                     :5,0
Ca (%) min- max                                             :2,2-2,6
P tổng số (%) min max                                   : 0,4-1,2
Lysine tổng số (%) min                                :2,4
Methionine + Cystine tổng số  (%) min      :1,4
Kháng sinh                                                            :không có
Hooc mon                                                    : không có

 

Xem thêm

Thức Ăn Cho Gà B21

Thức Ăn Cho Gà B21

thành phần dinh  dương    
độ ẩm(%) max                                                    :14,0
Prptein thô(%) min                                            :21,5
năng lượng trap đổi(Kcal/kg) mim          :3,100
Xơ thô (%) max                                                     :5,0
Ca (%) min- max                                             :0,9-1,0
P tổng số (%) min max                                   : 0,4-1,2
Lysine tổng số (%) min                                :1,2
Methionine + Cystine tổng số  (%) min      :0,85
Kháng sinh                                                            :không có
Hooc mon                                                    : không có

 

Xem thêm

Thức Ăn Cho Gà B22

Thức Ăn Cho Gà B22

thành phần dinh  dương    
độ ẩm(%) max                                                    :14,0
Prptein thô(%) min                                            :20,0
năng lượng trap đổi(Kcal/kg) mim          :3,100
Xơ thô (%) max                                                     :5,0
Ca (%) min- max                                             :0,9-1,0
P tổng số (%) min max                                   : 0,4-1,2
Lysine tổng số (%) min                                :1,1
Methionine + Cystine tổng số  (%) min      :0,82
Kháng sinh                                                            :không có
Hooc mon                                                    : không có

 

Xem thêm

Thức Ăn Cho Gà B23
B23

Thức Ăn Cho Gà B23

thành phần dinh  dương    
độ ẩm(%) max                                                    :14,0
Prptein thô(%) min                                            :19,0
năng lượng trap đổi(Kcal/kg) mim          :3,150
Xơ thô (%) max                                                     :5,0
Ca (%) min- max                                             :0,9-1,0
P tổng số (%) min max                                   : 0,4-1,2
Lysine tổng số (%) min                                :1,0
Methionine + Cystine tổng số  (%) min      :0,80
Kháng sinh                                                            :không có
Hooc mon                                                    : không có

 

Xem thêm

Thức Ăn Cho Gà B24
B24

Thức Ăn Cho Gà B24

thành phần dinh  dương    
độ ẩm(%) max                                                    :14,0
Prptein thô(%) min                                            :18,0
năng lượng trap đổi(Kcal/kg) mim          :3,150
Xơ thô (%) max                                                     :5,0
Ca (%) min- max                                             :0,9-1,0
P tổng số (%) min max                                   : 0,4-1,2
Lysine tổng số (%) min                                :0,9
Methionine + Cystine tổng số  (%) min      :0,65
Kháng sinh                                                            :không có
Hooc mon                                                    : không có

 

Xem thêm

Thức Ăn Cho Gà B25G
B25G

Thức Ăn Cho Gà B25G

Thành phần dinh dưỡng    
độ ẩm(%) max                                                   :14,0
Prptein thô(%) min                                            :21,5
năng lượng trap đổi(Kcal/kg) mim          :3,100
Xơ thô (%) max                                            :5,0
Ca (%) min- max                                             :0,9-1,0
P tổng số (%) min max                                   : 0,4-1,2
Lysine tổng số (%) min                                :1,2
Methionine + Cystine tổng số  (%) min      :0,85
Kháng sinh                                                       :không có
Hooc môn                                                    : không có

 

Xem thêm

Thức Ăn Cho Gà B26S
B26S

Thức Ăn Cho Gà B26S

thành phần dinh  dương    
độ ẩm(%) max                                                    :14,0
Prptein thô(%) min                                            :18,0
năng lượng trap đổi(Kcal/kg) mim          :3,100
Xơ thô (%) max                                                     :6,0
Ca (%) min- max                                             :0,85-1,0
P tổng số (%) min max                                   : 0,4-1,2
Lysine tổng số (%) min                                :0,85
Methionine + Cystine tổng số  (%) min      :0,65
Kháng sinh                                                            :không có
Hooc mon                                                    : không có

 

Xem thêm

Thức Ăn Cho Gà B27
B27

Thức Ăn Cho Gà B27

thành phần dinh  dương    
độ ẩm(%) max                                                    :14,0
Prptein thô(%) min                                            :17,0
năng lượng trap đổi(Kcal/kg) mim          :3,000
Xơ thô (%) max                                                     :6,0
Ca (%) min- max                                             :0,8-1,2
P tổng số (%) min max                                   : 0,6-1,2
Lysine tổng số (%) min                                :0,9
Methionine + Cystine tổng số  (%) min      :0,55
Kháng sinh                                                            :không có
Hooc mon                                                    : không có

 

Xem thêm

Thức Ăn Cho Gà B28
B28

Thức Ăn Cho Gà B28

thành phần dinh  dương    
độ ẩm(%) max                                                    :14,0
Prptein thô(%) min                                            :18,0
năng lượng trap đổi(Kcal/kg) mim          :2800
Xơ thô (%) max                                                     :6,0
Ca (%) min- max                                             :0,75-1,2
P tổng số (%) min max                                   : 0,4-1,2
Lysine tổng số (%) min                                :0,8
Methionine + Cystine tổng số  (%) min      :0,6
Kháng sinh                                                            :không có
Hooc mon                                                    : không có

 

Xem thêm

Thức Ăn Cho Gà B28A
B28A

Thức Ăn Cho Gà B28A

thành phần dinh  dương    
độ ẩm(%) max                                                    :14,0
Prptein thô(%) min                                            :17,0
năng lượng trap đổi(Kcal/kg) mim          :2900
Xơ thô (%) max                                                     :7,0
Ca (%) min- max                                             :0,6-1,2
P tổng số (%) min max                                   : 0,4-1,0
Lysine tổng số (%) min                                :0,7
Methionine + Cystine tổng số  (%) min      :0,5
Kháng sinh                                                            :không có
Hooc mon                                                    : không có

 

Xem thêm

Thức Ăn Cho Gà B29S
B29S

Thức Ăn Cho Gà B29S

thành phần dinh  dương    
độ ẩm(%) max                                                    :14,0
Prptein thô(%) min                                            :20,0
năng lượng trap đổi(Kcal/kg) mim          :3000
Xơ thô (%) max                                                     :5,0
Ca (%) min- max                                             :0,8-1,2
P tổng số (%) min max                                   : 0,4-1,2
Lysine tổng số (%) min                                :0,9
Methionine + Cystine tổng số  (%) min      :0,8
Kháng sinh                                                            :không có
Hooc mon                                                    : không có

 

Xem thêm

Thức Ăn Cho Gà B30S
B30S

Thức Ăn Cho Gà B30S

thành phần dinh  dương    
độ ẩm(%) max                                                    :14,0
Prptein thô(%) min                                            :17,5
năng lượng trap đổi(Kcal/kg) mim          :3050
Xơ thô (%) max                                                     :6,0
Ca (%) min- max                                             :0,8-1,2
P tổng số (%) min max                                   : 0,4-1,2
Lysine tổng số (%) min                                :0,75
Methionine + Cystine tổng số  (%) min      :0,6
Kháng sinh                                                            :không có
Hooc mon                                                    : không có

 

Xem thêm

Thức Ăn Cho Gà B38S
B38S

Thức Ăn Cho Gà B38S

thành phần dinh  dương    
độ ẩm(%) max                                                    :14,0
Prptein thô(%) min                                            :19,0
năng lượng trap đổi(Kcal/kg) mim          :3250
Xơ thô (%) max                                                     :5,0
Ca (%) min- max                                             :0,9-1,0
P tổng số (%) min max                                   : 0,4-1,2
Lysine tổng số (%) min                                :1,0
Methionine + Cystine tổng số  (%) min      :0,80
Kháng sinh                                                            :không có
Hooc mon                                                    : không có

 

Xem thêm

Thức ăn hoàn chỉnh dùng cho úm gà từ 0-7 ngày tuổi
B25UM

Thức ăn hoàn chỉnh dùng cho úm gà từ 0-7 ngày tuổi

Thành phần dinh dưỡng    
độ ẩm(%) max                                                   :14,0
Prptein thô(%) min                                            :22,0
năng lượng trap đổi(Kcal/kg) mim          :3,150
Xơ thô (%) max                                            :5,0
Ca (%) min- max                                             :0,9-1,0
P tổng số (%) min max                                   : 0,4-1,2
Lysine tổng số (%) min                                :1,2
Methionine + Cystine tổng số  (%) min      :0,85
Kháng sinh                                                       :không có
Hooc môn                                                    : không có

 

Xem thêm

Top