Trang thông tin điện tử tổng hợp
SẢN PHẨM THƯƠNG HIỆU BIO

THỨC ĂN CHĂN NUÔI CHO CÁ

Thức ăn hoàn chỉnh dùng cho cá có vẩy ( Chép, Trắm, Rô phi, Diêu Hồng) giai đoạn từ 5g-20g
B01S

Thức ăn hoàn chỉnh dùng cho cá có vẩy ( Chép, Trắm, Rô phi, Diêu Hồng) giai đoạn từ 5g-20g

 

Thành phần dinh dưỡng    
độ ẩm(%) max                                                  :11,0
Protein thô(%) min                                            :.35,0
Xơ thô (%) max                                                :6,0
Ethoxyquin (max) ppm                                     :150
Béo thô (min-max) %          : 0,6-1,0
P tổng số (min-max) %                                 :1,5-2,0
Lysine tổng số  (%) min      :1,45

Không sử dụng chất cấm trong thức ăn chăn nuôi

Xem thêm

Thức ăn hoàn chỉnh dùng cho cá có vẩy ( Chép, Trắm, Rô phi, Diêu Hồng) giai đoạn từ 20g-200g
B02S

Thức ăn hoàn chỉnh dùng cho cá có vẩy ( Chép, Trắm, Rô phi, Diêu Hồng) giai đoạn từ 20g-200g

Thành phần dinh dưỡng    
độ ẩm(%) max                                                  :11,0
Protein thô(%) min                                            :.32,0
Xơ thô (%) max                                                :6,0
Ethoxyquin (max) ppm                                     :150
Béo thô (min-max) %          : 4,0-5,0
P tổng số (min-max) %                                 :1,5-2,0
Lysine tổng số  (%) min      :1,35

Không sử dụng chất cấm trong thức ăn chăn nuôi

Xem thêm

Thức ăn hoàn chỉnh dùng cho cá có vẩy ( Chép, Trắm, Rô phi, Diêu Hồng) giai đoạn từ 200g-500g
B03S

Thức ăn hoàn chỉnh dùng cho cá có vẩy ( Chép, Trắm, Rô phi, Diêu Hồng) giai đoạn từ 200g-500g

Thành phần dinh dưỡng    
độ ẩm(%) max                                                  :11,0
Protein thô(%) min                                            :30,0
Xơ thô (%) max                                                :7,0
Ethoxyquin (max) ppm                                     :150
Béo thô (min-max) %          : 3,0-4,0
P tổng số (min-max) %                                 :1,5-2,0
Lysine tổng số  (%) min      :1,2

Không sử dụng chất cấm trong thức ăn chăn nuôi

Xem thêm

Thức ăn hoàn chỉnh dùng cho cá có vẩy ( Chép, Trắm, Rô phi, Diêu Hồng) giai đoạn từ 200g-500g
B04S

Thức ăn hoàn chỉnh dùng cho cá có vẩy ( Chép, Trắm, Rô phi, Diêu Hồng) giai đoạn từ 200g-500g

Thành phần dinh dưỡng    
độ ẩm(%) max                                                  :11,0
Protein thô(%) min                                            :28,0
Xơ thô (%) max                                                :7,0
Ethoxyquin (max) ppm                                     :150
Béo thô (min-max) %          : 3,0-4,0
P tổng số (min-max) %                                 :1,5-2,0
Lysine tổng số  (%) min      :1

Không sử dụng chất cấm trong thức ăn chăn nuôi

Xem thêm

Thức ăn hoàn chỉnh dùng cho cá có vẩy ( Chép, Trắm, Rô phi, Diêu Hồng) giai đoạn trên 500g
B05S

Thức ăn hoàn chỉnh dùng cho cá có vẩy ( Chép, Trắm, Rô phi, Diêu Hồng) giai đoạn trên 500g

Thành phần dinh dưỡng    
độ ẩm(%) max                                                  :11,0
Protein thô(%) min                                            :26,0
Xơ thô (%) max                                                :7,0
Ethoxyquin (max) ppm                                     :150
Béo thô (min-max) %          : 3,0-4,0
P tổng số (min-max) %                                 :1,5-2,0
Lysine tổng số  (%) min      :1

Không sử dụng chất cấm trong thức ăn chăn nuôi

Xem thêm

Thức ăn hoàn chỉnh dùng cho cá có vẩy ( Chép, Trắm, Rô phi, Diêu Hồng) giai đoạn trên 500g
B06S

Thức ăn hoàn chỉnh dùng cho cá có vẩy ( Chép, Trắm, Rô phi, Diêu Hồng) giai đoạn trên 500g

Thành phần dinh dưỡng    
độ ẩm(%) max                                                  :11,0
Protein thô(%) min                                            :22,0
Xơ thô (%) max                                                :7,0
Ethoxyquin (max) ppm                                     :150
Béo thô (min-max) %          : 3,0-4,0
P tổng số (min-max) %                                 :1,5-2,0
Lysine tổng số  (%) min      :0.9

Không sử dụng chất cấm trong thức ăn chăn nuôi

Xem thêm

Thức ăn hoàn chỉnh dùng cho cá có vẩy ( Chép, Trắm, Rô phi, Diêu Hồng) giai đoạn từ 0g-05g
Baby Fish

Thức ăn hoàn chỉnh dùng cho cá có vẩy ( Chép, Trắm, Rô phi, Diêu Hồng) giai đoạn từ 0g-05g

Thành phần dinh dưỡng    
độ ẩm(%) max                                                  :11,0
Protein thô(%) min                                            :40,0
Xơ thô (%) max                                                :5,0
Ethoxyquin (max) ppm                                     :150
Béo thô (min-max) %          : 5,0-7,0
P tổng số (min-max) %                                 :0,6-1,8
Lysine tổng số  (%) min      :1,8

Không sử dụng chất cấm trong thức ăn chăn nuôi

Xem thêm

Top